Tìm hiểu cách sử dụng đối số của Java bằng các ví dụ cụ thể

Arguments Java

Tìm hiểu cách sử dụng đối số của Java bằng các ví dụ cụ thể

Ngôn ngữ lập trình Java rất linh hoạt ở mọi khía cạnh, độc lập với nền tảng, nó làm cho Java trở thành “kẻ chiến thắng” với bất kỳ ngôn ngữ đối thủ nào. Tìm hiểu xem cách truyền các đối số trong chương trình java bằng cách sử dụng các đối số dòng lệnh như thế nào. Tiếp tục với series hướng dẫn học Java của Aptech, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng các đối số dòng lệnh Arguments Java.

Đối số ‘Arguments’ dòng lệnh Java là gì?

Các đối số dòng lệnh được truyền cho chương trình vào thời gian chạy. Truyền các đối số dòng lệnh trong một chương trình Java khá dễ dàng. Chúng được lưu trữ dưới dạng các chuỗi trong mảng String được truyền cho tham số args của phương thức main () trong Java. Ta có ví dụ sau:

public class Example0 { public static void main(String[] args) { System.out.println(“Khoa hoc ” + args[0] + ” tai Aptech Buon Ma Thuot”); System.exit(0); }}

Để biên dịch và chạy chương trình java trong dấu nhắc lệnh, hãy làm theo các bước được viết dưới đây.

  • Lưu chương trình của bạn trong một tệp có phần mở rộng .java
  • Mở dấu nhắc lệnh và đi đến thư mục lưu tập tin của bạn.
  • Chạy lệnh: javac filename.java
  • Sau khi biên dịch chạy lệnh: java filename
  • Hãy chắc chắn rằng đường dẫn Java được đặt chính xác.

Đối số 'Arguments' dòng lệnh Java là gì?

Các ví dụ khi sử dụng đối số arguments Java

Dưới đây là một vài ví dụ để cho thấy cách chúng ta có thể sử dụng các đối số dòng lệnh trong một chương trình Java.

Mỗi lớp Number như Integer, Float, Double, v.v đều có các phương thức parse’XXX’ chuyển đổi kiểu chuỗi String thành đối tượng tương ứng của loại của chúng. Ví dụ như: trong lớp interger có phương thức parseInt

Như chúng ta đều biết rằng mảng ‘array’ bắt đầu chỉ mục của nó bằng không. Do đó, args [0] là chỉ mục đầu tiên trong mảng String [] được lấy từ bàn điều khiển. Tương tự, args [1] là thứ hai, args [2] là phần tử thứ ba,…args[n] là phần thứ thứ n.

Khi một ứng dụng được khởi chạy, hệ thống sẽ thực thi lệnh ‘run-time’ chuyển các đối số dòng lệnh đến phương thức main() của ứng dụng thông qua một mảng chuỗi String.

Tính giai thừa của một số sử dụng đối số dòng lệnh trong java

public class Example1 { public static void main(String[] args) { int a, b = 1; //Chuyển đổi đối số đầu vào kiểu chuỗi sang một giá trị kiểu số int n = Integer.parseInt(args[0]); for (a = 1; a <= n; a++) { b = b * a; } System.out.println(“Giai thua cua ” + n + ” la:” + b); System.exit(0); }}

Công thức tính giai thừa của 5 là 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120. Kết quả: 5! = 120.

Tính tổng hai số bằng cách sử dụng đối số dòng lệnh trong Java

public class Example2 { public static void main(String[] args) { int a = Integer.parseInt(args[0]); int b = Integer.parseInt(args[1]); int sum = a + b; System.out.println(“Tong cua ” + a + ” va ” + b + ” la: ” + sum); System.exit(0); }}

Các ví dụ khi sử dụng đối số arguments Java

Chương trình xuất dãy số Fibonacci sử dụng đối số dòng lệnh

Dãy Fibonacci được biết đến là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, sau đó  các phần tử này được thiết lập theo quy tắc giá trị của nó bằng tổng giá trị của hai phần tử trước nó. Ví dụ:

|0 |1 |1=1+0 |2 =1+1 |3=2+1=> 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

Chương trình tham khảo:

public class Example3 { public static void main(String[] args) { int n = Integer.parseInt(args[0]); int t1 = 0; int t2 = 1; for (int i = 1; i <= n; i++) { System.out.print(t1 + ” “); int sum = t1 + t2; t1 = t2; t2 = sum; } }}

Những điểm quan trọng cần nhớ

  • Trong khi khởi chạy ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng các đối số dòng lệnh để chỉ định thông tin cấu hình.
  • Khi bạn đang sử dụng đối số dòng lệnh, không có giới hạn về số lượng đối số. Bạn có thể sử dụng nhiều như yêu cầu của bạn.
  • Thông tin trong các đối số dòng lệnh được truyền dưới dạng Chuỗi .
  • Các đối số dòng lệnh được lưu trữ trong các đối số String của phương thức main() của chương trình.

Những điểm quan trọng cần nhớ

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về các đối số dòng lệnh Arguments Java với các ví dụ. Tôi hy vọng bạn đã hiểu tất cả những gì đã được chia sẻ với bạn trong bài này. Hẹn gặp lại các bạn trong phần hướng dẫn học Java tiếp theo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *