Tin lập trình

Yếu tố để trở thành 1 ngôn ngữ lập trình là gì? Bảng xếp hạng NNLT.

Yếu tố để trở thành 1 ngôn ngữ lập trình là gì? Bảng xếp hạng NNLT.

TIOBE là gì? Định nghĩa chỉ số cộng đồng lập trình TIOBE thế giới? Bảng xếp hạng ngôn ngữ lập trình phổ biến dựa trên các chỉ số của TIOBE này? Bao lâu TIOBE index 1 lần?

Thế giới lập trình đang thay đổi không ngừng. Bạn không thể đoán trước được đâu sẽ là ngôn ngữ được yêu thích nhất. Thậm chí ngay cả những ngôn ngữ lập tình phổ biến nhất cũng có thể dễ dàng bị thay thế bởi ngôn ngữ mới khác. Hoặc công nghệ mới nổi khác. Tuy nhiên, để giúp cho các lập trình viên, nhà tuyển dụng. Những người trong lĩnh vực công nghệ - lập trình. Hay những người tìm hiểu về NNLT ( ngôn ngữ lập trình). Có cái nhìn toàn cảnh nhất về tình hình chung các ngôn ngữ sử dụng để lập trình hiện nay.

Định nghĩa chỉ số cộng đồng lập trình TIOBE

Tiobe index
 

Khi nhắc đến trang web so sánh mức độ phổ biến của NNLT. Không ai không biết đến TIOBE.

TIOBE Index là bản xếp hạng các NNLT phổ biến đáng tin cậy. Số liệu được tổng hợp dựa trên mức độ tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay. Về cơ bản nó tính toán để đếm số lần truy cập cho truy vấn tìm kiếm.

Vậy bạn có biết các công cụ nào đủ điều kiện. Ngôn ngữ nào đủ điều kiện và cách xếp hạng được tính toán như thế nào không?

Công cụ tìm kiếm

Có 25 công cụ tìm kiếm được sử dụng để tính toán chỉ số TIOBE. Các công cụ tìm kiếm được chọn là 25 trang web được xếp hạng cao nhất của Alexa đáp ứng các điều kiện sau:

- Trang nhập của trang chứa công cụ tìm kiếm
- Kết quả của việc truy vấn trang web chứa một dấu hiệu về số lần truy cập trang
- Các kết quả phải có sẵn trong HTML với các thẻ rõ ràng
- Công cụ tìm kiếm bằng ngôn ngữ có ký tự đặc biệt phải được mã hóa chính xác
- Công cụ tìm kiếm ít nhất phải trả về 1 lần truy cập cho 1 truy vấn
- Kết quả truy vấn trang web không nên chứa quá nhiều ngoại lệ
- Các trang web khiêu dâm được loại trừ.

Dựa trên các tiêu chí này, các công cụ tìm kiếm sau đây đủ điều kiện:

cong cu tim kiem du dieu kien

Ngôn ngữ lập trình

Trong phần này, cho chúng ta biết đâu là ngôn ngữ lập trình cho chỉ số TIOBE. Có 3 yêu cầu tất cả:

- Ngôn ngữ nên có một mục riêng trên Wikipedia và Wikipedia phải nói rõ rằng nó liên quan đến ngôn ngữ lập trình. Đây là lý do tại sao (Ruby on) Rails, Excel, Android, Boost, Cocoa, ASP và AJAX không được coi là ngôn ngữ lập trình cho chỉ mục.

- Ngôn ngữ lập trình phải là Turing hoàn chỉnh . Do đó, HTML và XML không được coi là ngôn ngữ lập trình.

- Ngôn ngữ lập trình phải có ít nhất 5.000 lượt truy cập cho + "<ngôn ngữ> lập trình" cho Google.

Các ngôn ngữ sử dụng cho lập trình rất giống nhau được nhóm lại với nhau. Hiện tại, số lần truy cập tối đa của các ngôn ngữ riêng lẻ được tính đến khi tính toán xếp hạng của các nhóm.

Định nghĩa về những ngôn ngữ được nhóm lại đã được chính thức hóa theo các quy tắc sau:

ngon ngu lap trinh
 

- Nếu một ngôn ngữ có mục Wikipedia riêng. Nó sẽ không được nhóm với ngôn ngữ khác.

- Nếu một ngôn ngữ A tự động chuyển hướng đến một mục B khác của Wikipedia. A sẽ được nhóm lại với B.

- Nếu một ngôn ngữ A không có mục Wikipedia riêng biệt nhưng được đề cập như một phần của mục Wikipedia B khác. A sẽ được nhóm cùng với B.

Bảng sau đây chứa tất cả các ngôn ngữ lập trình được theo dõi bao gồm các nhóm, thành phần và ngoại lệ của nó.

 
Bảng chứa các ngôn ngữ lập trình bao gồm: nhóm, thuộc tính của nó.
(Visual) FoxPro: FoxPro, Fox Pro, VFP Transact-SQL: T-SQL, Transact-SQL, TSQL OpenEdge ABL: Progress, Progress 4GL, ABL, Advanced Business Language, OpenEdge R: R (confidence: 90%, exceptions: +"statistical") Mercury
1C:Enterprise script TypeScript: TypeScript, TS OPL Racket Miva
4th Dimension/4D: 4D, 4th Dimension Vala/Genie: Vala, Genie Oxygene REBOL ML
ABAP VBScript Oz Red: Red (confidence: 20%) Modula-2
ABC: ABC (exceptions: -tv -channel) Verilog Paradox REXX Modula-3
ActionScript: ActionScript, AS1, AS2, AS3 VHDL Pascal: Pascal (confidence: 5%) Ring Monkey
Ada Visual Basic .NET: Visual Basic .NET, VB.NET, Visual Basic.NET, Visual Basic (confidence: 50%), VB (confidence: 50%) Perl RPG: RPG (confidence: 80%, exceptions: -role), RPGLE, ILERPG, RPGIV, RPGIII, RPG400, RPGII, RPG4 MOO
Agilent VEE Visual Basic: Visual Basic (confidence: 50%), VB (confidence: 50%), VBA, VB6 Perl 6 Ruby Moto
Algol WebAssembly: WebAssembly, wasm PHP Rust: Rust, Rustlang MQL4: MQL4, MQL5
Alice: Alice (confidence: 90%) WebDNA Pike S-PLUS: S-PLUS (exceptions: +statistical) MS-DOS batch
Angelscript Whitespace PILOT: PILOT (confidence: 50%, exceptions: -"Palm Pilot programming") S: S (exceptions: +statistical) MUMPS
Apex Wolfram PL/I: PL/1, PL/I SAS NATURAL
APL X10 PL/SQL Sather Nemerle
Applescript xBase Pliant Scala NetLogo
Arc XBase++ Pony Eiffel Nim: Nim, Nimrod
AspectJ XC PostScript: PostScript, PS Elixir NQC
Assembly language: Assembly, Assembly language Xen POV-Ray Elm NSIS
ATLAS Xojo: REALbasic, Xojo PowerBasic Emacs Lisp: Emacs Lisp, Elips NXT-G
AutoHotkey: AutoHotkey, AHK XPL PowerScript Erlang Oberon
AutoIt XQuery PowerShell Etoys Object Rexx
AutoLISP XSLT Processing: Processing (exceptions: +"sketchbook") Euphoria Objective-C: Objective-C, objc, obj-c
Automator Xtend Programming Without Coding Technology: Programming Without Coding Technology, PWCT EXEC OCaml: Objective Caml, OCaml
Avenue yacc Prolog F#: F#, F-Sharp, FSharp, F Sharp Occam
Awk: Awk, Mawk, Gawk, Nawk Yorick Pure Data: Pure Data, PD Factor OpenCL
Bash Z shell: Z shell, zsh PureBasic Falcon OpenEdge ABL: Progress, Progress 4GL, ABL, Advanced Business Language, OpenEdge
Basic: Basic (confidence: 0%) Scheme: Scheme (exceptions: -tv -channel) Python Fantom OPL
BBC BASIC Scratch Q Felix: Felix (confidence: 86%) Oxygene
bc sed R: R (confidence: 90%, exceptions: +"statistical") Forth Oz
BCPL Seed7 Racket Fortran Paradox
BETA: BETA (confidence: 10%) SIGNAL: SIGNAL (confidence: 10%) REBOL Fortress Pascal: Pascal (confidence: 5%)
BlitzMax: BlitzMax, BlitzBasic, Blitz Basic Simula Red: Red (confidence: 20%) Gambas Perl
Boo Simulink REXX GAMS Perl 6
Bourne shell: Bourne shell, sh Slate: Slate (confidence: 57%) Ring GLSL PHP
Brainfuck Smalltalk RPG: RPG (confidence: 80%, exceptions: -role), RPGLE, ILERPG, RPGIV, RPGIII, RPG400, RPGII, RPG4 GML: GML, GameMaker Language Pike
C shell: Csh, C shell (confidence: 90%) Smarty Ruby GNU Octave PILOT: PILOT (confidence: 50%, exceptions: -"Palm Pilot programming")
C#: C#, C-Sharp, C Sharp, CSharp, CSharp.NET, C#.NET Snap! Rust: Rust, Rustlang Go: Go, Golang PL/I: PL/1, PL/I
C++/CLI SNOBOL S-PLUS: S-PLUS (exceptions: +statistical) Gosu PL/SQL
C++: C++, C++0x, C++11, C++14, C++17 Solidity S: S (exceptions: +statistical) Groovy: Groovy, GPATH, GSQL, Groovy++ Pliant
C-Omega SPARK SAS Hack Pony
C: C (exceptions: -"Objective-C") SPSS Sather Harbour PostScript: PostScript, PS
Caml SQL Scala Haskell POV-Ray
Ceylon SQR Scheme: Scheme (exceptions: -tv -channel) Haxe PowerBasic
CFML: CFML, ColdFusion Squeak Scratch Heron PowerScript
cg: cg (confidence: 80%, exceptions: -"computer game" -"computer graphics") Squirrel sed HPL PowerShell
Ch: Ch (exceptions: +ChScite) Standard ML: Standard ML, SML Seed7 HyperTalk Processing: Processing (exceptions: +"sketchbook")
Chapel: Chapel (exceptions: -christ) Stata SIGNAL: SIGNAL (confidence: 10%) Icon: Icon (confidence: 90%) Programming Without Coding Technology: Programming Without Coding Technology, PWCT
CHILL Suneido Simula IDL: IDL (exceptions: -corba -interface) Prolog
CIL SuperCollider: SuperCollider (confidence: 80%) Simulink Idris Pure Data: Pure Data, PD
CL (OS/400): CL (exceptions: -Lisp), CLLE Swift Slate: Slate (confidence: 57%) Inform PureBasic
Clarion TACL Smalltalk Informix-4GL Python
Clean: Clean (confidence: 43%) Tcl: Tcl/Tk, Tcl Smarty INTERCAL Q
Clipper tcsh Snap! Io E: E (exceptions: +specman)
Clojure: Clojure, ClojureScript Tex SNOBOL Ioke ECMAScript
CLU thinBasic Solidity J# EGL
COBOL Logo: Logo (confidence: 90%, exceptions: -tv) SPARK J: J (confidence: 50%) MAXScript
Cobra LotusScript SPSS JADE MDX
CoffeeScript LPC SQL Java MEL
COMAL Lua: Lua, LuaJIT SQR JavaFX Script Tex
Common Lisp Lustre Squeak JavaScript: JavaScript, JS, SSJS thinBasic
Crystal: Crystal (confidence: 61%), crystallang M4 Squirrel JScript TOM: TOM (confidence: 50%)
cT MAD: MAD (confidence: 50%) Standard ML: Standard ML, SML JScript.NET Lingo
Curl Magic: Magic (confidence: 50%) Stata Julia: Julia, Julialang, julia-lang Lisp
D: D (confidence: 90%, exceptions: -"3-D programming" -"DTrace"), dlang Magik Suneido Korn shell: Korn shell, ksh LiveCode: Revolution, LiveCode
Dart Malbolge SuperCollider: SuperCollider (confidence: 80%) Kotlin Dylan
DCL MANTIS Swift LabVIEW Max/MSP
Delphi/Object Pascal: Delphi, Delphi.NET, DwScript, Object Pascal, Pascal (confidence: 95%) Maple TACL Ladder Logic tcsh
DiBOL: DBL, Synergy/DE, DIBOL MATLAB Tcl: Tcl/Tk, Tcl Lasso Limbo
 

Xếp hạng "ngôn ngữ lập trình" như thế nào?

Xếp hạng được tính bằng cách đếm lượt truy cập của các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất. Truy vấn tìm kiếm được sử dụng là:

+ "<ngôn ngữ> lập trình"

Số lần truy cập xác định xếp hạng của một ngôn ngữ. Số lượt truy cập được tính được chuẩn hóa cho mỗi công cụ tìm kiếm cho tất cả các ngôn ngữ trong danh sách. Nói cách khác, tất cả các ngôn ngữ cùng nhau có điểm 100%. Hãy xác định "lần truy cập (SE)" là tổng số lần truy cập cho tất cả các ngôn ngữ cho công cụ tìm kiếm SE và "lần truy cập (PL, SE)" là số lần truy cập cho ngôn ngữ lập trình PL cho công cụ tìm kiếm SE.

Các kết quả dương tính giả có thể có cho một truy vấn đã được lọc ra trong định nghĩa của "lần truy cập (PL, SE)". Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hệ số tin cậy được xác định thủ công cho mỗi truy vấn. Một truy vấn như "Lập trình cơ bản" cũng trả về các trang có chứa "Cải thiện các kỹ năng lập trình cơ bản của bạn trong Java".

100 trang đầu tiên trên mỗi công cụ tìm kiếm được kiểm tra các kết quả dương tính giả và điều này được sử dụng để xác định hệ số tin cậy. Nếu hệ số này là 90%, thì chỉ 90% số lần truy cập được sử dụng cho "lần truy cập (PL, SE)".

Xếp hạng được tính theo công thức sau:

((lượt truy cập (PL, SE1) / lượt truy cập (SE1) + ... + lượt truy cập (PL, SEn) / lượt truy cập (SEn)) / n

Trong đó n là số lượng công cụ tìm kiếm được sử dụng.

Học đi chờ chi cùng Aptech Buôn Ma Thuột

Aptech Buôn Ma Thuột. Lập trình chất phất tương lai

Địa chỉ: 164 Pha Chu Trinh, phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tư vấn 24/7: 0906513555

Tác giả bài viết: Aptech Buôn Ma Thuột

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://aptechbmt.edu.vn là vi phạm bản quyền

Ý kiến bạn đọc

Tham gia thảo luận

Mã an toàn Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Lộ trình học quản trị mạng tại Aptech Buôn Ma Thuột như thế nào?
Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Đâu mới là nhà vô địch tháng 11/2019
Nghề lập trình viên định hướng tương lai thành công của bạn
Không có khả năng code thì học ngành Lập trình có được không?
Học thiết kế website, các chức năng plugin chỉ dành riêng cho wordpress

Những tin cũ hơn

Ngôn ngữ lập trình Java, ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay
Học IT cần gì để có thể thành công trong tương lai?
Khóa học công nghệ thông tin ngắn hạn tại Buôn Ma Thuột?
Có nên học lập trình để đón đầu xu hướng hay không?
Học it là gì và các ngành học it hot nhất năm 2019